Ta strona korzysta z plików cookie (ciasteczek) w celu personalizowania treści dla odbiorców. Każdy użytkownik może wyłączyć zapisywanie plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej, co spowoduje, że nie będą gromadzone żadne informacje.

Ceny widoczne po zalogowaniu.

Produktów: 0 0,00 zł

Koszyk jest pusty

Ilość:

Suma: 0,00

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art.13 ust. 1i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1 Administratorem Pani \Pana danych osobowych jestWPHP „KAMAX” Anna Kluska, Karolina Kluska S.C., adres: ul. Opiesińska 7a, 98-220 Zduńska Wola;

2. Administrator danych osobowychzwany dalej ADO wyznaczył osobę kontaktową w sprawach związanych zprzetwarzaniem danych osobowych, z którą można się skontaktować poprzeze-mail: [email protected]

3.Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:

 1. w celu świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zawierania umówsprzedaży - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit. b) RODO,

 2. w celu kierowania do Pani/Pana przez ADOtreści marketingowych wsposób, na który Pan/Pani wyraziła zgodę - podstawą prawną przetwarzaniadanych osobowych jest prawnie uzasadniony interes ADO(art. 6 ust. 1 lit.f) RODO; uzasadniony interes ADOpolega na przesyłaniu do Pani/Panatreści marketingowych w okresie świadczenia na Pani/Pana rzecz usług drogąelektroniczną pocztą oraz dodatkowo w sposób, na który Pani/Pan wyraziłazgodę,

 3. dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na ADOnapodstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisówpodatkowych oraz z zakresu rachunkowości - podstawą prawną przetwarzaniadanych osobowych jest (art. 6 ust. 1 lit. c)RODO,

 4. dla celów analitycznych i statystycznych - podstawą prawnąprzetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes ADO(art.6 ust. 1 lit. f) RODO, uzasadnionym interesem ADOjest prowadzenieanalizy wyników prowadzonej działalności gospodarczej,

 5. w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu ADOpolegającegona ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przedroszczeniami - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnieuzasadniony interes ADO(art. 6 ust. 1 lit. f)RODO.

4. Odbiorcą Pani\Pana danych osobowych będą :

 1. dostawcy systemów informatycznych oraz usług IT,

 2. podmioty świadczące na rzecz ADO usługi księgowe, dochodzenia należności, usługi prawne, marketingowe,

 3. operatorzy pocztowi i kurierzy,

 4. operatorzy systemów płatności elektronicznych oraz banki w zakresierealizacji płatności,

 5. organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych osobowych napodstawie przepisów prawa.

5. Pani |Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;

6. Pani\Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:

 1. w przypadku danychosobowych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania umów sprzedaży - przezczas niezbędny do wykonania wszystkich obowiązków wynikających z umówsprzedaży,

 2. w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu świadczenia na Pani/Pana usług drogą elektroniczną -przez czas świadczenia na Pani/Pana rzecz usług drogą elektroniczną,

 3. w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu kierowania do Pani/Pana przez ADOtreści marketingowych - do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w tym zakresie,

 4. w przypadku o którym mowa w pkt. 3 lit. d) powyżej - przez czas świadczenia na Pani/Pana rzecz usług drogą elektroniczną,

 5. w przypadku, o którym mowa w pkt. 3 lit. e) powyżej - do czasu upływu okresu przedawnienia roszczeń. Po tym okresie dane osobowe będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości.

7. Posiada Pani\ Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed cofnięciem.Dla celów dowodowych ADOprosi o wycofanie zgody w formiepisemnej na adres ADO (ul. Opiesińska 7a, 98-220 Zduńska Wola ) lubelektronicznej (wiadomość e-mail na adres: [email protected]),

8. Ma Pani \Pan prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna Pani\Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani\Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r.

9. Ma Pani/Pan prawo do przenoszenia danych, obejmujące uprawnienie dootrzymania danych i przesłania ich innemu administratorowi lub do żądania, wrazie możliwości technicznych, przesłania tych danych bezpośrednio innemuadministratorowi.

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne - zawyjątkiem danych przetwarzanych w celu określonym w pkt 3 lit b) - w celuświadczenia usług drogą elektroniczną na Pani/Pana rzecz lub zawierania orazwykonywania umów sprzedaży. Konsekwencją niepodania danych osobowychwymaganych przez ADOjest brak możliwości świadczenia usług drogąelektroniczną lub zawierania umów sprzedaży.

Jednocześnie na podstawie art. 13 RODO informujemy, że od dnia 25 maja 2018roku aktualne będą powyższeinformacje i zasady związane z przetwarzaniemPani/Pana danych osobowych przez WPHP „KAMAX” Anna Kluska, Karolina Kluska S.C..


Witryna stworzona na platformie